Elektriciteitskeuring

1. Wanneer is een elektriciteitskeuring verplicht?
 
Voor alle elektrische installaties in de drie gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel in dienst gesteld vóór 1 oktober 1981:
opsommingsteken bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen
opsommingsteken bij iedere overdracht van eigendom na 1 juli 2008, waarvan de elektrische installatie niet gedekt is door een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI).
Voor de installaties of deel van de installatie in dienst gesteld na oktober 1981:
opsommingsteken gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe installatie
opsommingsteken bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen
opsommingsteken bij iedere aanvraag tot verzwaring van de aansluiting
opsommingsteken nadien is een periodieke controle uit te voeren om de 25 jaar
Sedert 1 juli 2008 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop van woningen of appartementen waarvan de elektrische installatie in dienst is gesteld vóór 1 oktober 1981.
Een wooneenheid bevat een leefruimte, een toilet, een douche of bad, keuken of kitchenette. M.a.w. huizen, appartementen, sociale woningen, studio's, studentenhomes, serviceflats, vakantiehuizen, enz. worden als wooneenheden beschouwd, waarvoor dus een elektriciteitskeuring bij verkoop verplicht is.
Deze keuring is dus niet noodzakelijk bij verkoop van hotels, restaurants, kloosters, hospitalen, onderwijsinstellingen, enz, aangezien deze niet als wooneenheden beschouwd worden.
2. Hoelang is een positief verslag geldig?
 
Een positief keuringsverslag is 25 jaar geldig, voor zover geen belangrijke aanpassingen aan de installatie worden doorgevoerd. De vervaldatum staat duidelijk op het attest vermeld.
Wanneer de installatie wordt afgekeurd, hetgeen vaak gebeurt bij oudere installaties, is het de plicht van de verkoper om in de authentieke akte de verplichting voor de koper te doen vermelden om zijn identiteit en de datum van de officiële akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat het controleonderzoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

Het is de plicht van de koper om, afhankelijk van de inbreuken, binnen de 12 of (meestal) 18 maanden na de ondertekening van de notariële akte, de installatie te laten aanpassen om de aangegeven inbreuken te verhelpen, en een herkeuring te laten uitvoeren. Deze nieuwe keuring mag niet uit het oog worden verloren om latere discussies met de verzekeringsmaatschappij, bij eventuele schade door bvb kortsluiting, te vermijden.
De datum waartegen de nieuwe keuring moet uitgevoerd worden is terug te vinden op het keuringsverslag. De herkeuring mag door een ander keuringsorganisme gebeuren dan het organisme dat de eerste keuring uitvoerde. Indien er tijdens het nieuwe controleonderzoek vastgesteld wordt dat er nog steeds overtredingen overblijven, dan wordt de Federale Overheidsdienst Energie hiervan ingelicht.
3. Wanneer moet het keuringsattest aanwezig zijn in geval van verkoop?
 
Het keuringsverslag moet beschikbaar zijn op het ogenblik van het ondertekenen van de notariële akte. De notaris(sen) zullen de aanwezigheid ervan controleren. Bij het ontbreken van het document zal de verkoop opgeschort worden tot de keuring uitgevoerd werd.
4. Van wie is de elektriciteitskeuring ten laste?
 
De eigenaar van het gebouw dient de keuring aan te vragen. In geval van verkoop dient de verkoper op zijn kosten de inspectie te laten uitvoeren. Het staat koper en verkoper natuurlijk vrij om hierover onderling andere afspraken te maken.
5. Wat bij verkoop en afbraak of volledige renovatie?
 
Wanneer de koper de woning gaat afbreken of de installatie volledig gaat vernieuwen is geen keuring noodzakelijk. De verkoper is dan verplicht in de authentieke akte te doen vermelden dat de koper de Overheid (Algemene Directie Energie) schriftelijk moet informeren van de afbraak van het gebouw of van de volledige renovatie van de elektrische installatie. De Overheid maakt aan de koper een dossiernummer over en verzoekt hem een positief controleverslag toe te zenden van zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen.
   
6. Wat als de woning wordt doorverkocht?
 
Wanneer een woning wordt gekeurd en inbraken worden vastgesteld, wordt een tijdelijk keuringsattest opgesteld met een geldigheid van 12 of 18 maand. Wanneer binnen deze periode de woning wordt doorverkocht, dient door de eerste koper voor het verlijden van de tweede verkoopsakte, de installatie te worden aangepast en te worden herkeurd, behalve wanneer een akkoord wordt gevonden met de tweede koper en dit aldus in de verkoopsakte wordt vermeld.
7. Wat wordt tijdens de keuring gecontroleerd?
 
Het keuringsorganisme kijkt na of de elektriciteitsinstallatie conform het AREI is. Voor installaties van vóór 1/10/1981 wordt rekening gehouden met de afwijkende voorschriften van artikel 278 van het AREI.

De installatie wordt nagekeken op onder meer volgende punten:
opsommingsteken de waarde van de spreidingsweerstand van de aardverbinding
opsommingsteken de waarde van het algemeen isolatieniveau
opsommingsteken de controle van de uitvoering van de installatie overeenkomstig de schema